คำอธิบายขั้นตอนตรวจการนำพืชออกนอกประเทศ กรณีถือผลไม้ที่ซื้อไว้เป็นสัมภาระติดตัว

การตรวจสอบการส่งออกพืชหมายถึงอะไร

หมายถึงการดำเนินการตรวจการนำพืชออกนอกประเทศขณะกำลังนำออก และดำเนินมาตรการที่จำเป็นตามผลการตรวจนั้น เช่น ฆ่าเชื้อโรค ฯลฯ เพื่อป้องกันมิให้มีแมลงศัตรูพืชเกาะติดหรือแทรกตัวอยู่ในพืช
กรณีนำพืช เช่น ผลไม้ ฯลฯ ออกจากญี่ปุ่นเพื่อเป็นของฝากไปต่างประเทศ จำเป็นต้องดำเนินการตรวจว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการกักกันพืชที่ประเทศปลายทางกำหนดหรือไม่

กระบวนการของการตรวจสอบการส่งออกพืช

ในการขอรับการตรวจ ต้องยื่น "แบบคำร้องขอตรวจการนำพืชออก" ต่อด่านกักกันพืชนำออก ณ สนามบิน เมื่อผ่านการตรวจและเจ้าหน้าที่ออกใบรับรองปลอดศัตรูพืชให้แล้ว จึงสามารถถือนำไปยังจุดหมายปลายทางได้ โดยทั่วไปจะใช้เวลาตรวจ 30-40 นาที จึงขอแนะนำให้เดินทางถึงสนามบินและดำเนินการแต่เนิ่นๆ

กรอกแบบคำร้องขอตรวจการนำออก

ตรวจสอบการนำออก

กรณีผ่านการตรวจ

ออกใบรับรองปลอดศัตรูพืช

เช็กอิน, พิธีการศุลกากร, ตรวจสอบการออกนอกประเทศ, ขึ้นเครื่อง

ด่านกักกันพืชนำออกในสนามบิน

สนามบินนาริตะ 1

ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร 1 ล็อบบี้ผู้โดยสารขาออกฝั่งปีกทิศเหนือ
โทร. 0476-32-6694 แฟกซ์. 0476-32-6672

สนามบินนาริตะ 2

ชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร 2 นอร์ทองค์กรตอบโต้จำนวน 32
โทร. 0476-34-2352 แฟกซ์. 0476-34-2354

สนามบินฮาเนดะ

ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
บริเวณเคาน์เตอร์เช็กอิน "L"
โทร. 03-5757-9790 แฟกซ์. 03-3747-0806

สนามบินคันไซ

ชั้น 4 อาคาร 1 ทิศเหนือ ใกล้ประตูผู้โดยสารขาออกฝั่งทิศเหนือ
โทร. 072-455-1936 แฟกซ์. 072-455-1943

สนามบินฟูกูโอกะ

ชั้น 3 อาคารระหว่างประเทศ ฝั่งทิศใต้
ตรงข้ามเคาน์เตอร์เช็กอิน "M"
โทร. 092-477-7575 แฟกซ์. 092-477-7576

สนามบินชินจิโตเสะ

ชั้น 3 อาคารระหว่างประเทศ สนามบินชินจิโตเสะใหม่
โทร. 0123-24-6154 แฟกซ์. 0123-24-6158

แบบคำร้องขอตรวจการนำพืชออก

พิมพ์ลงบนกระดาษ A4 กรอกรายละเอียดตามข้อแนะนำแล้วยื่นต่อด่านกักกันพืช

แบบคำร้องขอตรวจการนำออก.pdf ดาวน์โหลด

ข้อแนะนำ (กรณีถือเป็นสัมภาระติดตัว ส่วนกรณีแยกส่งต่างหากหรือส่งผ่านระบบจัดส่งสินค้า จะมีวิธีกรอกแตกต่างกันในบางแห่ง)

 • โปรดกรอกชื่อ-สกุล และที่อยู่ของผู้ยื่นคำร้อง
 • โปรดกรอกวันที่ยื่นคำร้อง
 • โปรดกรอกว่า " Hand Baggage"
 • โปรดกรอกว่า " N/A"
 • โปรดกรอกวันที่ออกจากประเทศญี่ปุ่น
 • โปรดกรอกชื่อสนามบินขาออก
 • โปรดกรอกชื่อสนามบินปลายทางเป็นภาษาอังกฤษ
 • โปรดกรอกชื่อประเทศปลายทางเป็นภาษาอังกฤษ
 • โปรดกรอกชื่อ-สกุลและที่อยู่ของผู้ส่งผลไม้เป็นภาษาอังกฤษ
 • โปรดกรอกชื่อ-สกุลและที่อยู่ของผู้รับผลไม้เป็นภาษาอังกฤษ
 • โปรดกรอกชนิดของผลไม้เป็นภาษาอังกฤษ
 • โปรดกรอกชื่อวิทยาศาสตร์ของผลไม้เป็นภาษาอังกฤษ
  (ตัวอย่างชื่อวิทยาศาสตร์)
  เมลอน Cucumis melo
  ลูกพีช Prunus persica
  แอปเปิ้ล Malus pumila var. domestica
  ลูกพลับ Diospyros kaki
  สาลี่ญี่ปุ่น Pyrus serotina var. culta
  องุ่น Vitis sp.
  เชอร์รี่ Prunus avium
  สตรอว์เบอร์รี Fragaria?ananassa
 • โปรดกรอกจำนวนบรรจุภัณฑ์ของผลไม้
 • โปรดกรอกปริมาณและหน่วยปริมาณของผลไม้
 • โปรดกรอกชื่อแหล่งผลิตของผลไม้เป็นชื่อจังหวัด